advert 1
advert 2
advert 3

LogowaniePrawo - umowy PDF Drukuj Email

 

to conclude a contract with... - zawierać umowę z...

draw up a contract - sporządzać umowę

draft - projekt, dokument roboczy

to draft - sporządzić projekt

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

preliminary contract - umowa przedwstępna

contract of lease - umowa najmu / dzierżawy

binding - obowiązujący, wiążący

to become null and void - tracić moc prawną

null and void - nieważny

counterpart - kopia; this contract has been drawn up in two counterparts

terminate - to come to or bring sth to an end

hereby - niniejszym

hereafter - odtąd, dalej zwanym...

hereinafter - w dalszej części, dalej

herein - w niniejszym

hereof - niniejszego dokumentu

hereto - do niniejszego dokumentu

hereunder - poniżej, poniższy

heretofore - dotychczas, do tej pory

herewith - z niniejszym, w załączeniu

to bear the charges - to bear the costs; ponosić koszty

to bear a risk - ponieść ryzyko

to incur - ponosić

to incur the costs - to bear the costs; ponosić koszty

contractual provision - postanowienie umowne

negotiable - able to be changed by discussion

open-ended contract - with no fixed period or with some items not specified

breach of contract - naruszenie umowy, niedotrzymanie jej warunków

the parties to the contract - strony umowy

in accordance with... - w zgodności z...

to confer certain rights on a third party - przyznać określone prawa osobie trzeciej

to rescind the contract – to terminate, to cancel

rescission of a contract - abrogation of a contract

to abrogate - unieważniać

to discharge from... - zwalniać od...; to be discharged from further liability

to discharge of a contract - to terminate a contract

mutual contract - umowa wzajemna

reciprocal - mutual

assent - zgoda

bound - wiążący

to be legally bound - być związanym postanowieniami 

non-disclosure agreement (NDA), also known as a confidentiality agreement, confidential disclosure agreement (CDA), proprietary information agreement (PIA), or secrecy agreement - porozumienie o zachowaniu poufności

recipient - odbiorca

this agreement regulates - niniejsza umowa reguluje

contractual penalty - liquidated damages - stipulated penalty - kara umowna

to stipulate - to determine, to define, określać,

terms stipulated in the agreement - terminy określone w umowie

unless specific provisions stipulate otherwise - jeżeli szczegółowe postanowienia nie stanowią inaczej

stipulation - warunek, zastrzeżenie, postanowienie

stipulations of the contract - postanowienia umowne

stipulated - określony, zastrzeżony, uzgodniony

prompt - immediate, fast, quick, without delay; natychmiastowy, szybki, punktualny

prompt payment - natychmiastowa zapłata

promptly - with no delay, natychmiast, niezwłocznie, punktualnie

set sth forth - określać coś

as set forth below... - w sposób określony poniżej...

this agreement sets forth the rights and obligations - niniejsza umowa określa prawa i obowiązki

unenforceable - not enforceable; niewykonalny

construe - to interpret; interpretować, tłumaczyć, objaśniać

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with Polish law.

to deem - consider, regard, reckon, to believe, uważać, uznawać

to deem sth appropriate - uznać coś za właściwe

shall be deemed delivered - być uznane za doręczone

the notification shall be efective - zawiadomienie jest skuteczne

actual damage - szkoda rzeczywista

to supersede - to replace, zastępować

remuneration - payment, an equivalent given for work or services; zapłata, wynagrodzenie

the remuneration under agreement - wynagrodzenie wynikające z umowy

the Supplier undertakes - dostawca zobowiązuje się

default in payment - not to repay a debt, zwłoka w zapłacie

misrepresentation - a false statement of fact made by one party to another party; wprowadzenie w błąd

duly authorized - należycie umocowany

accordingly - stosownie do, zgodnie z, odpowiednio