advert 1
advert 2
advert 3

LogowaniePrawo - słówka PDF Drukuj Email

 

provision - przepis prawa

provisions of labour law - przepisy prawa pracy

provision in force - przepis obowiązujący

duly authorized - należycie umocowany

to comply with the law - przestrzegać prawa

natural person - osoba fizyczna

body corporate, corporation - osoba prawna

comply with - abide by, obey; stosować się do..., przestrzegać...

to comply with the law - przestrzegać prawa

comply with the requirements - odpowiadać wymogom

thereafter - od tego czasu, odtąd

to remunarete sb for sth - to pay sb for work or services

remuneration - payment, an equivalent given for work or services; zapłata, wynagrodzenie

remuneration for work

gross - brutto

lapse of time - upływać, upływ czasu

subsequent - następny, późniejszy, kolejny

to entitle - to authorize; upoważniać

express - wyraźny;

for the express purpose of - w wyraźnym celu

expressly - in an express manner; wyraźnie, kategorycznie

feasible - that which is possible; wykonalny, możliwy

foreclose - przejmować

slander - zniesławienie, pomówienie

tenure - the right to hold a property or a position; tytuł, prawo do własności

foregoing - powyższy, uprzedni

intangible - niematerialny, nieuchwytny, not tangible; incapable of being touched; not perceptible to the touch

dissemination - szerzenie, rozprowadzanie, rozpowszechnianie

mutually - wzajemnie, wspólnie

assert - (declare; affirm) twierdzić; zapewniać. 2. (stand up for) bronić, dochodzić (praw); upominać się (o): to assert one's rights ; upominać się o swoje prawa.

due - należny, wymagalny

dues - należności

acquire - nabywać,

to acquire a habit - nabierać zwyczaju

to acquire a property - nabyć własność

acquisition - nabywanie, nabycie

disclaim - zrzekać się

amendment - poprawka, nowelizacja

waive - odstąpić, zrzekać się, odstępować od...

to waive a claim - zrezygnować z roszczenia

repeal obsolete law - uchylić przestarzałe prawo

to deem - uważać, sądzić, to consider

to be deemed - być uważanym, uznawanym za...